top of page

Artikel 1: Algemene bepalingen


De e-commerce website van Koiworld, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Merksplassesteenweg 83 2310 Rijkevorsel, BTW BE 0750.981.720, RPR Rijkevorsel, Koiworld biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Koiworld moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Koiworld aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen.

 

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

 

Artikel 3: Aanbod


De belangrijkste kenmerken van het product worden  steeds vermeld, zodat de consument weet wat men koopt.

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Koiworld niet. Koiworld is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Koiworld is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Koiworld, en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

 

Bestelprocedure

 

 1. Voeg de producten toe in de winkelwagen. De prijzen op de website zijn inclusief btw.

 2. Wanneer u alle gewenste producten heeft toegevoegd gaat u naar de winkelwagen. Kies voor afrekenen.

 3. U krijgt nu een nieuw scherm, hier kunt u uw gegevens invullen.

 • Vul uw (adres)gegevens in.

 • Kies een verzendwijze

 • Kies de betaalwijze

 • Controleer uw gegevens en plaats je bestelling.

Wanneer uw bestelling in orde is en u gaat ermee akkoord vinkt u “ik ga akkoord met de algemene voorwaarden, privacy beleid, retourbeleid” aan en klikt u daarna op “bestelling plaatsen”.

 


De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart

 • via bankkaart

 • via overschrijving op rekeningnummer BE31 1030 6849 0455
   

Koiworld is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

 

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

 

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België, Nederland en Luxemburg.

 

De levering gebeurt door bpost, post.nl of DPD. Leveringstermijn is 1 tot 5 werkdagen. Indien de goederen niet geleverd zijn binnen de 30 dagen of binnen de contractueel overeengekomen termijn, wegens overmacht, moet de consument aan de onderneming een aanvullende termijn geven, rekening houdend met de door hem ingeroepen redenen. De leveringskosten zijn afhankelijk van het land dat het geleverd moet worden:

 • In België zijn de verzendkosten € 5,95 maar zijn vanaf € 75,00 gratis.

 • In Nederland zijn de verzendkosten € 6,95 maar zijn vanaf € 75,00 gratis.

 • In Luxemburg zijn de verzendkosten € 7,95 maar zijn vanaf € 75,00 gratis.

 

Wanneer de klant de bestelde producten zelf komen halen, moet deze geen leveringskosten betalen en is dit gratis.

 

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.

Onze leveringsmodaliteiten

 • De goederen worden pas verzonden nadat de betaling op onze rekening is gekomen.

 • Wij leveren uitsluitend in België, Nederland, Luxemburg. Tot aan de eerste deur gelijkvloers.

 • Kosten voor het terugzenden naar ons adres, zullen u in rekening gebracht worden. Hierop wordt de bestelling geannuleerd, de klant krijgt de eventueel door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de vervoerskosten. De verzendingskosten bedragen maximaal € 12,00. Deze zijn afhankelijk van het gewicht en de afmetingen van het product en het land waar het geleverd moet worden.

 • Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door een koerier. Opmerkingen over beschadigingen en defecten aan het geleverde product evenals niet-conforme of onvolledige leveringen, dienen eveneens binnen de 24 u na levering gemeld te worden per e-mail aan info@koiworld.be.

 

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de klant onverwijld worden gemeld aan info@koiworld.be.

 

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Koiworld was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Koiworld.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Koiworld te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Koiworld.

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Koiworld, gelegen te Merksplassesteenweg 83 2310 Rijkevorsel, info@koiworld.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

"De klant kan het formulier *zie bijlage 1* voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.koiworld.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen".

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Koiworld heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Koiworld, Merksplassesteenweg 83 2310 Rijkevorsel, info@koiworld.be. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer € 15,00. Afhankelijk van het land.”

 

De klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Koiworld zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de klant zal dit ten laste van de klant in rekening worden gebracht.

 

Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Koiworld alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Koiworld op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij het herroepingsrecht wacht Koiworld met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Koiworld geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

 

Koiworld betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

 

Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de klantendienst door een mail te sturen naar info@koiworld.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Koiworld.


Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Koiworld zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van Koiworld is bereikbaar via e-mail op info@koiworld.be of per post op het volgende adres Merksplassesteenweg 83 2310 Rijkevorsel. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.  We doen ons best om deze klachten te behandelen binnen de 7 dagen.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Koiworld beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Koiworld zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Koiworld respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden:

 • de uitvoering van de afgesloten overeenkomst

 • het verwerken van de bestelling

 • versturen van nieuwsbrieven en reclame

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Koiworld gelegen te Merksplassesteenweg 83 2310 Rijkevorsel, info@koiworld.be , gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Koiworld, Merksplassesteenweg 83 2310 Rijkevorsel, info@koiworld.be .

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Koiworld heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
Koiworld houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@koiworld.be.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

We gebruiken cookies en vergelijkbare technologieën om de diensten en functionaliteit op onze site mogelijk te maken en om je interactie met onze dienst te begrijpen. Hiermee kunnen we onze website optimaliseren.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Koiworld om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, met uitzondering van de dwingende bepalingen ten voordele van consumenten in het privaatrecht, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Koiworld. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 

Koiworld heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via https://www.unizo.be/uw-webshop-juridisch-waterdicht-dankzij-het-unizo-e-commercelabel.

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Bijlage 1 : 

Herroepingsformulier

 

 

Artikel1: algemene bepaling
artikel2: Prijs
Artikel3: Aanbod
Artikel4: Online aankopen
Artikel5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Artikel6: eigendomsvoorbedhoud
Artikel7: Herroepingsrecht
Artikel8: Garantie
Artikel9: Klantendienst
Artikel10: Sancties voor niet-betaling
Artikel11: Privacy
Artikel12: Gebruik van cookies
Artikel13: Aantasting geldigheid-niet verzaking
Artikel14: Wijziging voorwaarden
Artikel15: Bewijs
Artikel16: Toepasselijk recht - Geschillen
Artikel2:Prijs
bottom of page